سوئیچ

سوئیچ ها دستگاه های ارتباطی هستند که وظیفه انتقال داده ها بین دستگاه ها را به عهده میگرند. به طور ساده تر بخواهیم توضیح دهیم سوئیچ وسلیه ای است که در بین راه ارتباطی دستگاه ها نصب شده تا ار ازدحام و بهم ریختگی اطلاعات بین مسیر ارتباطی جلوگیری کند. هنگامی که بسته های اطلاعاتی از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارسال می شود ممکن است به همزمانی با اطلاعاتی دیگر از دستگاه دیگر برخورد کند. در این صورت امکان از بین رفتن اطلاعات و یا دیر رسیدن اطلاعات به دستگاه مقصد وجود دارد. در این موارد وجود سوئیچ ها کمک می کند تا اطلاعات با نظم و بدون از بین رفتن به مقصد خود برسند. تفاوت سوئیچ ها با هاب در برنامه ریزی است. شما می توانید یک سوئیچ را طوری برنامه ریزی کنید تا داده های با ارزش بیشتر سریع تر به مقصد برسند. این امر باعث هوشمند شدن سوئیچ ها نسبت به هاب ها شده است. سوئیچ شبکه، یک نقش کامل را در بیشتر شبکه‌های مدرن محلی شبکه محلی اجرا می‌کند. شبکه‌های متوسط به بزرگ معمولاً یک یا چند سوئیچ مدیریت شده را شامل می‌شوند.